Regulamin określający zasady odpłatności za zajęcia prowadzone w Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

ZOBACZ REGULAMIN

Regulamin Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Działalność edukacyjną pod nazwą Uniwersytet Śląski Maturzystów prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2. Uniwersytet Śląski Maturzystów, zwany dalej UŚ Maturzystów, działa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3. UŚ Maturzystów posiada swój logotyp, wzorowany na symbolach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4. Certyfikat uczestnictwa w UŚ Maturzystów ma charakter symboliczny i jest dokumentem wydawanym wyłącznie dla potrzeb UŚ Maturzystów.

II. CELE DZIAŁANIA UŚ Maturzystów

§ 2

Cele działania UŚ Maturzystów obejmują:
1) prowadzenie warsztatów przygotowujących do egzaminu maturalnego;
2) rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności uczestników warsztatów, zwanych dalej studentami UŚ Maturzystów;
3) rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu, zapału do nauki oraz osobowości studentów UŚ Maturzystów;
4) pomoc studentom UŚ Maturzystów w odkrywaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu zawodowego i perspektyw życiowych;
5) zapoznanie studentów UŚ Maturzystów z nowymi technikami i metodami nauczania;
6) prezentowanie zróżnicowanej oferty edukacyjnej, dopasowanej w miarę możliwości do potrzeb studentów UŚ Maturzystów.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UŚ Maturzystów

§ 3

1. Działalność edukacyjną UŚ Maturzystów organizuje i bezpośrednio nią kieruje Koordynator UŚ Maturzystów.
2. Nadzór merytoryczny nad programem warsztatów prowadzonych przez UŚ Maturzystów oraz redakcją materiałów edukacyjnych sprawuje Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3. Sprawy organizacyjne, administracyjne i dokumentacyjne związane z działalnością UŚ Maturzystów prowadzone są przez Biuro Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, o którym mowa w § 6 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 144 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 września 2012 r., z późn. zm.

IV. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI WARSZTATÓW

§ 4

1. UŚ Maturzystów prowadzi warsztaty, których celem jest powtórzenie i uzupełnienie materiału ze szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie studentów UŚ Maturzystów do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
2. Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych w UŚ Maturzystów jest dobrowolne.
3. Warsztaty rozpoczynają się w terminach podanych na stronie www.maturzysta.us.edu.pl.
4. Warsztaty prowadzone są w formie:
1) zajęć edukacyjnych realizowanych z bloku tematycznego danego przedmiotu (modułu); każdy moduł obejmuje dziesięć godzin zajęć edukacyjnych;
2) szkoleń tematycznych.
5. Student UŚ Maturzystów może wybrać dowolną liczbę spośród zaproponowanych przedmiotów i modułów w ramach tych przedmiotów.
6. Zajęcia edukacyjne i szkolenia tematyczne odbywają się w grupach. Wymagana minimalna liczba uczestników grupy ustalana jest corocznie przez Koordynatora UŚ Maturzystów i ogłaszana na stronie www.maturzysta.us.edu.pl.
7. W przypadku niezapisania się do danej grupy (na dany moduł lub szkolenie tematyczne) wymaganej minimalnej liczby uczestników, Koordynator UŚ Maturzystów ma prawo:
1) przesunąć termin rozpoczęcia realizacji modułu lub szkolenia tematycznego do trzech tygodni;
2) rozwiązać grupę i zwrócić uczestnikom dokonane przez nich opłaty.
8. Zajęcia edukacyjne i szkolenia tematyczne mają charakter autorski i prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego.
9. UŚ Maturzystów zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, w trakcie trwania warsztatów, bez podania przyczyn. Z wnioskiem w tej sprawie występuje Koordynator UŚ Maturzystów.
10. Zajęcia edukacyjne i szkolenia tematyczne odbywają się według harmonogramów, na bieżąco aktualizowanych i udostępnianych na stronie www.maturzysta.us.edu.pl.
11. Godzina zajęć edukacyjnych i szkoleń tematycznych jest równa sześćdziesięciu minutom.
12. Przerwa w zajęciach edukacyjnych i szkoleniach tematycznych jest ustalana pomiędzy studentami UŚ Maturzystów a wykładowcami i wliczana jest do czasu trwania zajęć lub szkoleń.
13. UŚ Maturzystów nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć edukacyjnych lub szkoleń tematycznych oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia studentów UŚ Maturzystów.
14. Student UŚ Maturzystów, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i szkoleniach tematycznych.

V. STUDENCI UŚ Maturzystów

§ 5

1. Studentem UŚ Maturzystów może zostać każdy, kto chce przygotować się do egzaminu maturalnego.
2. Studenci UŚ Maturzystów otrzymują identyfikatory imienne i są zobowiązani do noszenia ich w czasie uczestnictwa w warsztatach w UŚ Maturzystów.

VI. REKRUTACJA STUDENTÓW UŚ Maturzystów

§ 6

1. Rekrutacja na UŚ Maturzystów trwa do wypełnienia limitu wolnych miejsc. O przyjęciu w poczet studentów UŚ Maturzystów decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia dokonuje się wypełniając formularz, znajdujący się na stronie www.maturzysta.us.edu.pl.
3. Informacja zwrotna o wpisaniu na listę studentów UŚ Maturzystów zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego.
4. Warunkiem udziału w warsztatach w UŚ Maturzystów jest terminowe wniesienie opłaty oraz w przypadku niepełnoletnich studentów UŚ Maturzystów dostarczenie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego
dziecka oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem UŚ Maturzystów i wyrażeniu zgody na udział dziecka w warsztatach w UŚ Maturzystów.
5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostępny jest na stronie www.maturzysta.us.edu.pl.

VII. OPŁATY

§ 7

1. Uczestnictwo studentów UŚ Maturzystów w warsztatach jest odpłatne.
2. Opłata obejmuje uczestnictwo w:
1) zajęciach edukacyjnych w ramach jednego modułu; lub
2) szkoleniu tematycznym.
Studenci UŚ Maturzystów mogą brać udział w zajęciach edukacyjnych w ramach więcej niż jednego modułu. W takim przypadku opłatę pobiera się za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych w ramach każdego z wybranych modułów.
3. Wysokość opłaty ustala Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wniosek Koordynatora UŚ Maturzystów i po zasięgnięciu opinii Kwestora. Wysokość opłaty podawana jest do wiadomości na stronie
www.maturzysta.us.edu.pl.
4. Podstawę ustalenia odpłatności stanowi planowany koszt zajęć edukacyjnych lub szkolenia tematycznego w zakresie niezbędnym do ich uruchomienia i prowadzenia, określony w kosztorysie. Kosztorys sporządza Koordynator UŚ Maturzystów.
5. Opłaty wnoszone są przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych lub szkolenia tematycznego, w terminach ustalonych przez Koordynatora UŚ Maturzystów oraz na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podanych na stronie www.maturzysta.us.edu.pl.
6. Uniwersytet Śląski w Katowicach nie zwraca opłaty za zajęcia edukacyjne lub szkolenie tematyczne, na których student UŚ Maturzystów nie był obecny, niezależnie od przyczyny nieobecności. W szczególnych przypadkach Koordynator UŚ Maturzystów może podjąć decyzję o zwrocie opłaty.

VIII. REZYGNACJA I SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW UŚ MATURZYSTÓW

§ 8

1. Rezygnacja z udziału w warsztatach w UŚ Maturzystów wnoszona jest na piśmie do Koordynatora UŚ Maturzystów.
2. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego regulaminu lub przyjętych norm etycznych, student UŚ Maturzystów może zostać skreślony z listy studentów UŚ Maturzystów. Decyzję o skreśleniu podejmuje Koordynator UŚ Maturzystów.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w UŚ Maturzystów lub skreślenia z listy studentów UŚ Maturzystów, studentowi UŚ Maturzystów przysługuje zwrot opłaty w kwocie ustalonej proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych godzin warsztatów, licząc od dnia wniesienia rezygnacji lub uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów UŚ Maturzystów.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

1. Przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi przebiegu studiowania w UŚ Maturzystów odbywa się zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz odpowiednich wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2. Za przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 1 oraz ich ochronę odpowiedzialny jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako Lokalny Administrator Danych Osobowych.
3. Lokalny Administrator Danych Osobowych wyznaczy:
1) Pełnomocnika Lokalnego Administratora Danych, który będzie bezpośrednio realizował obowiązki administratora danych w UŚ Maturzystów; oraz
2) Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie bezpośrednio realizował obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w UŚ Maturzystów.

Menu